Ladataan…

PTT:n raportti: Millaista osaamista Suomi tarvitsee vuonna 2040?

Tutkimuksessa arvioidaan Suomen kansantalouden kehitysvaihtoehtoja koronaviruksen haasteista ja kansantalouden nykylähtökohdista käsin. Tutkimus pohjautuu toimialatasoiseen tarkasteluun, joka ottaa huomioon toimialojen pitkän aikavälin tuottavuustrendit ja muun muassa niiden investointien historiallisen tuottoasteen kehityksen. Tarkastelu on toteutettu laskennallisella yleisen tasapainon mallilla. Mallinnus käsitti viisi skenaariota: perusskenaarion, osaamisskenaarion, ilmastoskenaarion, väestöskenaarion ja yhteisvaikutusskenaarion. Vaihtoehtoiset skenaariot vaikuttavat kansantalouteen eri tavoin, koska niissä tarkastellut muutokset sijoittuvat eri toimialoille. Eri skenaarioista nouseva keskeinen havainto oli, että Suomen nykyisen väestönkasvun jatkuessa työikäisen väestön määrä jatkaa laskuaan, mikä heikentää talouden kykyä kasvaa ja ylläpitää hyvinvointipalveluita. Kotimaisen syntyvyyden merkittäväkään kasvu ei ehdi muuttamaan tilannetta lähimpinä vuosikymmeninä, jolloin väestön vanheneminen on kaikkein voimakkainta. Talouden kasvukykyä voidaan olennaisesti parantaa, jos maahanmuuton avulla saadaan lisää työvoimaa. On korostettava, että osaamiseen pohjautuva maahanmuutto myös vapauttaa työvoimaa muille toimialoille. Tässä eri toimialojen kyky hyödyntää työvoimaa nousee tärkeäksi.

Tutustu PTT:n raporttiin.

Takaisin edelliselle sivulle