Ladataan…

NUORET POHJOISSAVOLAISET TULEVAISUUDENTEKIJÄT -HANKE

Slider

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke

Hankkeen tiivistelmä

Hanke jakaantuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat:
1. Kartoitetaan nuorten näkemyksiä tulevaisuudesta liittyen eri teemoihin. Kehitetään yhdessä nuorten kanssa uusia matalankynnyksen toimintoja nuorten äänen esille saamiseksi esim. avoimet teematapaamiset, toiminnalliset menetelmät, pop-up -vaikuttaminen, jalkautuminen, digitaaliset väylät, mikrovaikuttaminen, nuorten työntekijöiden palkkaaminen
2. Nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet maakuntatasolla (pysyvän rakenteen ja toimintamallin rakentaminen)
3. Viestintä

Ensimmäisen osa-alueen tavoitteena on selvittää miten houkuttelevana alueena nuoret kokevat maakunnan nyt ja tulevaisuudessa ja minkä tulee maakunnassa muuttua, jotta alue säilyttää vetovoimansa nuorten silmissä. Alustavia tarkasteluteemoja ovat työelämä, asuminen, liikkuminen, yrittäjyys, koulutus, palvelut, vapaa-aika ja virkistys, ympäristö. Tarkastelussa huomioidaan myös valtakunnallinen ja kansainvälinen ulottuvuus. Erityishuomiota kiinnitetään heikommassa asemasssa oleviin ja syrjäytyneisiin nuoriin. Hankkeen alkuvaiheessa selvitään jo, mitä tietoa aiheesta on jo olemassa ja hyödynnetään sitä hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa.

Toisen osa-alueen tavoitteena on saada kokonaiskuva siitä, miten nuoret pääsisivät jatkossa paremmin vaikuttamaan maakunnalliseen suunnitteluun, strategiatyöhön sekä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka koskettavat nuorten elämää ja toimintaympäristöä. Nuorten äänen tulee kuulua läpi päätöksentekoprosessin aina asioiden valmistelusta toteutukseen ja seurantaan asti.

1. Nuorten tarpeiden yms. kartoituksesta saadaan tietoa kohderyhmän tulevaisuuskuvista (nykytila ja tavoitetila). Tietoa voidaan hyödyntää maakunnallisessa ja alueellisissa suunnittelu- ja strategiatyössä, osallisuustyössä, markkinoinnissa ja muissa vetovoimaan liittyvissä toimenpiteissä. Riippuen käytettävistä menetelmistä, voidaan tarpeen mukaan laatia erilaisia skenaarioita teemakohtaisesti.

2. Pysyvän nuorten näköisen, nuoria houkuttelevan maakunnallisen vaikutus/osallisuusverkoston rakentaminen. Nuorten tulevaisuuskuvien kartoittamisesta tehdään pysyvä toimintamalli.

Jo toteutuksen aikana on tarkoitus saada nuoret aktivoitua tulevaisuustyöhön sekä saada aikaan muutoksia niiden toimijoiden toiminnassa, jotka ovat keskeisessä roolissa nuorten kanssa tehtävässä työssä. Toimijat, jotka mahdollistavat muutoksen, kontaktoidaan ja määritellään hankkeen aikana.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että hankkeen vaikutuksesta ympäröivä yhteiskunta ja eri toimijat voivat paremmin vastata nuorten unelmiin ja tarpeisiin ruokkimalla nuoria positiivisella tulevaisuustiedolla ja osallistamalla heitä tulevaisuustoimijoina ja edistämällä politiikan keinoin unelmien toteuttamismahdollisuuksia käytännössä.

Kolmas osa alue, viestintä, on oleellinen osa hankkeen toteutusta. Viestinnän lähtökohtana on positiivisuus, eli pyritään nostamaan esille myönteisiä asioita, eikä korosteta liikaa kielteisiä alueella vaikuttavia ilmiöitä, joskin nämä tulee myös huomioida. Hankkeen lopputulemana muodostetaan maakunnallinen nuorten osallisuu/vaikuttajaverkosto

Hankkeen kohderyhmänä on alueen noin 15-25 vuotiaat nuoret. Ikäluokka ei ole tiukka rajaus, vaan siinä joustetaan, mikäli toimenpiteet, eri tarkastelunäkökulmat ja tavoitteiden saavuttaminen sitä edellyttää. Heikommassa asemassa olevien ja syrjäseudulla asuvien nuorten huomioiminen on ensisijaisen tärkeää, kun suunnitellaan hankkeen toimenpiteitä, kuten tiedonkeruu, jossa pyritään mahdollisimman matalaan ja helppoon kynnykseen osallistua. Tarkastelussa huomioidaan myös maahanmuuttajanuoret sekä täällä opiskelevat ulkomaalaiset. Tiedonsaannin kannalta on tärkeää tavoittaa muualta tänne opiskelemaan tulleet nuoret. Mikäli tiedonkeruun menetelmät ja tietolähteet mahdollistavat, myös maakunnasta poismuuttaneiden kokemuksista on hyvä saada tietoa. Hankkeen kohderyhmänä ei ole pelkästään nuoret, sillä merkittävässä asemassa ovat nuorten parissa työtä aikuiset ja heidän edustamansa organisaatiot.

Ylätason päätavoite on, että Pohjois-Savon maakunta on tulevaisuudessa houkutteleva ympäristö nuorille tulevaisuuden tekijöille.