Ladataan…

Aluetalous

iStock

Pohjois-Savon talouskehitys heikkeni vuonna 2023

Vuonna 2023 Pohjois-Savon yritysten liikevaihto oli 15,2 mrd. €. Pohjois-Savon yritysten liikevaihto laski -3,7 % kahden paremman vuoden jälkeen. Koko maassa liikevaihto laski saman verran. Esimerkiksi Covid19-pandemian pahimpana vuonna 2020 liikevaihto laski Pohjois-Savossa vain -0,3 % ja koko maassa -4,2 %. Viimevuotisen liikevaihdon laskun suhteen on muistettava, että vuonna 2022 Pohjois-Savon yritysten liikevaihto oli korkein koko seurantahistorian aikana. Yleisesti heikentyneet talousnäkymät alkoivat käydä toteen vuonna 2023 varsinkin suhdanneherkillä aloilla. Toimialojen ja seutukuntien välillä liikevaihdon kehityksessä on kuitenkin vaihtelua.

Vuosina 2010–2023 liikevaihdon kehitys on ollut Pohjois-Savossa aavistuksen koko maata parempaa. Liikevaihto on kasvanut keskimäärin 3,3 % vuodessa, kun koko maassa vuotuinen kasvu on ollut 2,8 %. Pohjois-Savon osuus koko maan liikevaihdosta oli 2,7 % vuonna 2023. Osuus on säilynyt lähes samalla tasolla vuodesta 2010 alkavan seurantakauden ajan.

Liikevaihto laski, mutta kasvu jatkui tietyillä teollisuuden ja palvelujen aloilla ja matkailussa

Liikevaihdon kehityksessä on sekä valtakunnallisesti että alueellisesti suuria alakohtaisia eroja. Pohjois-Savon teollisuuden liikevaihto supistui -10,6 %. Negatiivista kehitystä selittävät varsinkin metsäteollisuuden, sellu- ja kartonkiteollisuuden ja rakentamisen liikevaihdon lasku hankalassa suhdannetilanteessa.

Metsäteollisuuden liikevaihto supistui vuonna 2023 voimakkaasti, jopa -25,7 %. Vuonna 2023 mekaanisen puunjalostuksen liikevaihto oli Pohjois-Savossa noin 721 milj. €, joka on 8,4 % koko maan mekaanisen puunjalostuksen liikevaihdosta. Alan tilanne on vastaava koko maassa. Alan pitkän aikavälin kasvu on ollut Pohjois-Savossa keskimäärin 3,4 % vuodessa, koko maassa 1,4 %. Sellu- ja kartonkiteollisuuden liikevaihdossa on voimakkaita vuositason vaihteluita. Vuonna 2022 kasvua oli 36,4 % mutta viime vuonna liikevaihto laski   -22,9 %. Koko maassa alan liikevaihtokehitys on ollut viime vuodet samansuuntainen. Rakentamisen liikevaihto kääntyi vuonna 2023 laskuun -6,6 %. Viime aikoina on tullut esiin myös konkursseja alan yrityksissä. Koko maassa lasku oli vastaavalla tasolla -6,3 %.

Myös muussa teollisuudessa liikevaihto laski jopa -30,4 % vuosien 2021 ja 2022 voimakkaan kasvun jälkeen. Syitä voimakkaaseen kasvuun olivat raaka-aineiden tuonnin heikkeneminen Venäjältä ja hintojen nousu Ukrainan sodan seurauksena. Vuonna 2023 tilanne kuitenkin tasoittui ja liikevaihto supistui. Kuljetusalan liikevaihto laski vuonna 2023 Pohjois-Savossa -2,0 % kun edellisenä vuonna kasvua oli 12,9 %. Koko maassa alan liikevaihto säilyi lähes ennallaan.

Kuitenkin monet toimialat kasvattivat edelleen liikevaihtoaan. Pohjois-Savon metalliteollisuus kasvoi viime vuonna 3,8 %. Vuoden 2021 pientä notkahdusta lukuun ottamatta, sillä on takanaan monta kasvun vuotta. Alan suurin ryhmä on metallituotteiden, koneiden ja laitteiden valmistus, jonka liikevaihto parani 5,0 %, kun vuonna 2022 kasvu oli jopa 15,5 %. Koko maassa alan liikevaihto supistui -5,5 %. Metalliteollisuuden liikevaihdon arvo oli Pohjois-Savossa noin 1,9 mrd. € eli 13 % kaikkien toimialojen liikevaihdosta. Koko maan metalliteollisuus on kasvanut vuodesta 2017 viime vuoteen saakka.

Elintarviketeollisuuden liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa kahdeksatta vuotta peräkkäin ja vuonna 2023 kasvua kertyi 2,2 %. Koko maassa liikevaihto kasvoi 5,1 %. Pohjois-Savon osuus elintarviketeollisuuden koko maan liikevaihdosta on 5,5 %. Myös energiateknologian liikevaihto kasvoi 4,9 % vuonna 2023. Yrityspalvelujen (KIBS) toimialoilla liikevaihdon kasvu jatkui vuonna 2023 (5,1 %). Tietojenkäsittelypalvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 2023 voimakkaasti 17,7 %.

Matkailun liikevaihto kääntyi kasvuun Pohjois-Savossa vuonna 2021 koronan jälkeen ja kasvu jatkui vuonna 2023 (7,2 %). Terveysklusteri palasi vuonna 2023 kasvu-uralle Pohjois-Savossa ja kasvua kertyi 4,8 %. Alan pitkän aikavälin kasvu on edelleen hyvä, keskimäärin 5,6 % vuodessa. Koko maassa terveysteknologian liikevaihto supistui -7,2 % ja pitkän aikavälin kasvu on 3,6 %.

Liikevaihto aleni useimmissa seutukunnissa

Seutukunnittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vain pienellä Koillis-Savon talousalueella (1,9 %). Liikevaihto pysyi miltei ennallaan Varkauden seudulla (-0,6 %) ja Ylä-Savossa (-0,4 %). Eniten liikevaihto laski Sisä-Savossa (-16,6 %) ja Kuopion seudulla -4,0 %. Viime vuoden kehityksessä tulee huomioida, että vuonna 2022 talouskasvu oli vahvaa kaikilla muilla seuduilla Sisä-Savoa lukuun ottamatta.

Sisä-Savon tilanteen taustana on huomioitava aikaisempien vuosien voimakas kasvu: vuonna 2021 teollisuuden liikevaihto kasvoi 37,6 % ja sahatavaran ja puutuotteiden 53 %. Suhdanneherkän mekaanisen puunjalostuksen arvo on yli puolet kaikkien toimialojen liikevaihdosta ja tämä suuri osuus seutukunnan taloudessa näkyy huonoina vuosina selvästi.

Kuopion liikevaihto ja vienti laskivat useimmilla toimialoilla

Kuopion seudulla koko yritystoiminnan liikevaihto laski viime vuonna -4,0 %, mutta kaksi aiempaa vuotta olivat voimakkaan kasvun vuosia. Liikevaihdon laskussa oleellisia ovat rakennusalan ja metsäteollisuuden heikko markkinatilanne.

Liikevaihdoltaan Kuopion seudun suurin toimiala on kauppa (2,7 mrd. €), joka on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2023 ala kasvoi 1,3 %. Kaupan alan liikevaihdon osuus kaikista toimialoista oli Kuopion seudulla 31 %. Seudun toiseksi suurin ala on rakentaminen 1,5 mrd. € liikevaihdolla. Viime vuonna liikevaihto kuitenkin supistui (-8,3 %).  Rakennusalalla on takanaan useita kasvun vuosia, mutta nyt ala painii haasteiden kanssa. Rakentamisen painoarvo Kuopion seudun aluetaloudessa on kasvanut. Alan osuus seudun liikevaihdosta on noussut 17 %:iin, kun vuonna 2006 osuus oli 14 %.

Elintarviketeollisuuden kehitys heikkeni hieman (-1,7 %) usean kasvuvuoden jälkeen. Mekaanisen puunjalostuksen liikevaihto heikkeni voimakkaasti -18,0 %. Kartongin ja painotuotteiden valmistuksessa tyypillisiä ovat olleet suuret vuositason vaihtelut. Viime vuonna liikevaihdon arvo supistui voimakkaasti (-34,4 %) kun vuonna 2022 kasvua oli noin 31 %. Metalliteollisuudessa liikevaihdon arvo säilyi vuonna 2023 lähes ennallaan (0,5 %). Kuopion seudulle keskittyvässä muussa teollisuudessa liikevaihdon kehitys oli negatiivinen, -32,1 %. Kuljetusalan liikevaihto kääntyi lievään -2,0 % laskuun vuonna 2023. Kuljetusalan kehitykseen heijastuu muun muassa rakentamisen, teollisuuden ja kaupan kehitys.

Liikevaihdon kehityksellä mitattuna kasvualoja Kuopion seudulla olivat vuonna 2023 edelleen tietojenkäsittelypalvelu (18.1 %), yrityspalvelut (5,6 %) ja matkailu 7,6 %. Kuopion seudun osuus koko maakunnan matkailualan liikevaihdosta on 72 %. Kasvu-uralle palasi myös Kuopion seudulle keskittynyt terveysteknologia, jonka liikevaihto kasvoi 4,8 % vuonna 2023.

Pohjois-Savon vienti laski ­- metalliteollisuus ja energiateknologia jatkoivat kasvua

Vuonna 2023 Pohjois-Savon vienti laski yhteensä -13,5 %. Koko maassa laskua oli -11,4 %. Vienti kasvoi vain kahdella toimialalla, joten viennin osalta vuosi oli vaikea.

Elintarvikkeiden vienti supistui vuonna 2023 (-9,4 %). Sahatavaran vienti supistui voimakkaasti (-35,5 %). Pohjois-Savon osuus koko maan sahatavaran viennistä on noin 10 %. Pohjois-Savon sellu- ja paperiteollisuudessa vienti supistui -27,5 %. Muussa teollisuudessa vuosivaihtelut ovat olleet suuria. Vuodet 2021 ja 2022 olivat erinomaisia, mutta vuonna 2023 vienti supistui voimakkaasti (-38,7 %).

Kuitenkin koko metalliteollisuuden viennin volyymi kasvoi vuonna 2023 5,8 % ja kasvu jatkui jo toista vuotta peräkkäin. Koko maassa alan vienti heikkeni puolestaan -6,8 %. Metalliteollisuuden viennistä suurin osa syntyy metallin, metallituotteiden, koneiden ja laitteiden viennistä. Pohjois-Savossa alan viennin kasvu oli 8,1 % vuonna 2023. Koneteollisuuden osuus Pohjois-Savon viennistä oli viime vuonna lähes 38 %.

Terveysteknologian vienti vuonna 2023 laski -1,2 %. Vuodet 2020 ja 2021 olivat kuitenkin viennin osalta erinomaisia. Alan vienti on lähes kaksinkertaistunut 10 vuodessa ja on nyt arvoltaan 61 milj. €.

Lähinnä Varkauden seudulle keskittyvän energiateknologian vienti nousi merkittävästi toista vuotta peräkkäin (10,2 %). Pitkällä aikavälillä energiateollisuuden viennin kasvu on ollut kohtuullisen hyvää: Pohjois-Savossa keskimäärin 2,4 % vuodessa ja koko maassa 3,8 %.  Pohjois-Savon osuus koko maan energiateknologian viennistä on noin 15 % ja osuus on kasvanut vuosien saatossa.

Vienti kasvoi vuonna 2023 vain Varkauden seudulla ja sielläkin maltillisesti (0,6 %). Eniten vienti supistui Sisä-Savossa (-39,4 %) ja Kuopiossa (-24,3 %). Ylä-Savossa viennin arvo säilyi lähes ennallaan, supistuen vain -1,1 %. Koillis-Savosta tietoja ei saada seututasolla seudun pienen koon vuoksi.

Vuonna 2023 Pohjois-Savon viennistä 36 % syntyi Kuopion seudulla, 24 % Ylä-Savossa, 30 % Varkauden seudulla ja 8 % Sisä-Savossa. Kehityksen seurauksena Kuopion seudun ja Sisä-Savon asema heikkeni vientitilastoissa.

Kuopion seudun viennin arvo oli viime vuonna kuitenkin maakunnan seuduista suurin, 973 milj. € kahden edellisen vuoden vahvan kehityksen seurauksena. Varkauden seudulla viennin volyymi on 823 milj. €. Ylä-Savon viennin volyymi oli 650 milj. € vuonna 2023. Vuosina 2010–2023 viennin keskimääräinen vuosikasvu on ollut Ylä-Savossa 6,8 %. Vuonna 2023 vienti laski Sisä-Savossa -39,4 %, mutta takana on useampi kasvun vuosi. Viennin volyymi Sisä-Savossa vuonna 2023 oli 212 milj. €.

Palkkasumma kasvoi Pohjois-Savossa maltillisesti

Vuonna 2023 palkkasumma kasvoi Pohjois-Savossa 3,8 %. Koko maassa palkkasummakehitys oli aavistuksen parempaa (4,6 %). Palkkasumma heijastaa työllisyystilannetta, ja vuoden 2023 tilanteessa näkyy vielä kahden edellisen vuoden työvoiman korkea kysyntä. Pitkällä aikavälillä palkkasumma on kasvanut Pohjois-Savossa ja koko maassa samaa tahtia, noin 2,8 % vuodessa.

Palkkasumma koheni viime vuonna koko maassa mekaanista puutuoteteollisuutta ja rakentamista lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Pohjois-Savossa mekaanisen puuteollisuuden palkkasumma supistui -1,6 % ja rakentamisen palkkasumma -0,9 % vaisun liikevaihtokehityksen seurauksena. Lisäksi Pohjois-Savossa palkkasumma laski hieman myös kuljetuksessa (-0,5 %).

Metalliteollisuuden palkkasumma kasvoi 3,1 % hyvän vienti- ja liikevaihtokehityksen seurauksena.  Pitkällä aikavälillä kasvua on ollut 3,7 % vuodessa. Metalliteollisuuden palkkasumma (316 milj. €) on noin puolet koko teollisuuden palkkasummasta. Energiaklusterissa palkkasumman volyymi kasvoi 5,7 % vuonna 2023. Alan hyvä vienti- ja liikevaihtokehitys on heijastunut myös työllisyyteen.

Tietojenkäsittelypalveluiden palkkasumma jatkoi voimakasta kasvua, viime vuonna kasvua oli jopa 20,7 %. Koko maassa kasvua oli 7,7 %. Yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa palkkasumman pitkän aikavälin kasvu on ollut toiseksi nopeinta toimialojen välisessä vertailussa.  Viime vuonna kasvua kertyi 10,5 % Pohjois-Savossa, koko maan kasvun ollessa 8,6 %.

Vuonna 2023 palkkasumma kasvoi kaikilla seuduilla. Pitkän aikavälin seuranta-aikana Kuopion seudun palkkasumma on kasvanut hieman koko maata ja muita Pohjois-Savon seutuja nopeammin. Vuonna 2023 Kuopion seudun palkkasumma kasvoi 3,5 % ja pitkän aikavälin kasvu oli 3,3 %.

Maakunnan kehityskuva muihin maakuntiin suhteutettuna

Koko maassa liikevaihto laski keskimäärin -2,1 % tammi-syyskuun 2023 aikana. Pohjois-Savossa tammi-syyskuun liikevaihtokehitys oli hieman koko maata parempaa (-1,6 %). Parasta liikevaihtokehitys oli Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Pohjois-Savo sijoittuu teollisuuden viennin kehityksessä kolmanneksi heikommaksi (-15,8 %) koko maan keskiarvon ollessa -9,2 %. Pohjois-Savoa heikompia maakuntia olivat Kainuu ja Keski-Pohjanmaa.     Paras teollisuuden vientikehitys on ollut Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.

Työttömyys kasvoi

Pohjois-Savossa oli maaliskuun 2024 lopussa 12 840 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 304 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 66 % ja naisia 34 %. Vuoden takaiseen verrattuna miesten työttömyys kasvoi 14,1 % ja naisten työttömyys 6,2 %. Pohjois-Savossa työttömien osuus työvoimasta oli maaliskuussa 11,4 %, koko maan luku oli 10,7 %.

Henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli maaliskuussa 2 281, mikä on 56,1 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Lomautetuista miehiä oli 88 % ja naisia 12 %. Suhteellisesti eniten lomautettujen määrä kasvoi erityisasiantuntijoiden ammattiryhmässä 167 %. Määrällisesti eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmässä, 440 hengellä (62 %).

Pohjois-Savon työllisyysaste nousi tasaisesti vuodesta 2016 vuoteen 2022 saakka. Vuonna 2023 työllisyysaste pysyi edellisen vuoden tasolla ollen 72,2 %, koko maan keskiarvon ollessa 73,6 % (vuosikeskiarvo).

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 4 719 (36,8 % työttömistä), mikä on 236 henkeä enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Nuorten työttömyys kasvaa. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 1 471 (11,5 % työttömistä), mikä on 8,7 % enemmän kuin vuosi sitten. Työttömistä nuorista lomautettuja oli 146.

Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen on pysähtynyt. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli Pohjois-Savossa maaliskuun lopussa 3 856 henkeä, mikä on 0,8 % viime vuotta enemmän. Ulkomaalaisia työttömiä oli maaliskuun lopussa 1 000, joka on 2,4 % viime vuotta enemmän.

Aluetalouskatsaus (kevät 2024)

Lisätietoja antavat:

Aluetalouden osalta:

Pohjois-Savon liitto

e-mail: heikki.sirvio(at)pohjois-savo.fi

puh. +358 44 714 2603

 

Työllisyysasioiden osalta:

Pohjois-Savon ELY-keskus

e-mail minna.koljonen(at)ely-keskus.fi

puh. 0400 481 1776