Ladataan…

Ennakointitiedon integraatio Pohjois-Savossa (EIPS)

foresavo_header_tulevaisuuskuva

 

Ennakointitiedon integraatio Pohjois-Savossa (EIPS)

 

Tiivistelmä

Pohjois-Savon aluetaloudessa on ollut pitkään menossa hyvä kasvukausi, jota ovat hieman sotkeneet koronapandemia ja Ukrainan kriisi. Kaikesta huolimatta useat eri lähteet viestivät siitä, että nyt ja erityisesti tulevaisuudessa merkittäväksi kasvun esteeksi on nousemassa osaajapula. Tätä tilannetta pahentaa vielä korkea sairastavuus ja voimakas eläköityminen. Globaalit ja paikalliset ilmiöt vaikuttavat eri tavalla toimialojen työvoima- ja osaamistarpeisiin. Tärkeää on tunnistaa nämä ilmiöt ja niiden mahdolliset erilaiset vaikutukset toimialoihin.

Laaja ja kaikkia toimialoja läpileikkaava ilmiö on ns. vihreä siirtymä. Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Vihreästä siirtymästä laaditaan laajempi skenaariotarkastelu Pohjois-Savon näkökulmasta.

Työvoimatarpeiden määrällinen ennakointi tarjoaa pohjan suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä. Vastaavasti osaamistarvekartoitusta tehdään kansallisesti tällä hetkellä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kautta, johon on myös liitetty mukaan alueellisia toimenpiteitä. Prosessissa on kuitenkin toimiala- ja ammattialakohtaisia puutteita, joten osaamistarpeiden ennakointia on tarpeellista syventää vielä alueellisesti.

Viitekehyksen määrälliselle ja laadulliselle ennakoinnille muodostaa maakuntaohjelman 2022-2025 kehittämisen kärjet. Mikäli kärkikohtainen tarkastelu tuottaa ongelmia, pitäydytään toimialakohtaisessa tarkastelussa. Ammattiryhmistä taas valitaan ne, jotka ovat maakunnan kannalta relevantteja. Hankkeen toteutuksen aikana voidaan tehdä välitarkastelua siitä, miten relevantteja valitut kärjet ovat ja mitä muutoksia niissä on tapahtunut.

Virallinen hankesuunnitelma

Toimenpiteet:

  • Työvoimatarpeen määrällinen ja laadullinen ennakointi
  • Vihreän siirtymän vaikutus Pohjois-Savon toimintaympäristöön
  • Maakuntaohjelman kehittämiskärkien ajantasaisuuden tarkastelu suhteessa määrittelyhetkeen (haastatteluja osana työvoimatarpeen ennakointia)
  • Ennakointiseminaarien toteuttaminen
  • JOTPA:n ennakointiprosessiin osallistuminen
  • Tiedonjakoalustan kehittäminen
  • Ennakoinnin vuosikellon laadinta (maakunnallinen ennakointikartta)
  • Toimialakorttien tarpeellisuuden määrittely (ml. rakenne ja sisältö)
  • Ennakointikoulutukset

 

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Timo Malkoc, timo.malkoc(at)pohjois-savo.fi, 044 714 2608

Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen, teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi, 044 714 2670