Ladataan…

Syksyn 2019 aluetalouskatsaus on julkaistu

POHJOIS-SAVON ALUETALOUS VIELÄ VAHVASSA ISKUSSA

Alkuvuoden 2019 tiedot osoittavat, että tasainen kasvu jatkuu vielä Pohjois-Savossa. Koko maassa tilanne on lähes samansuuntainen, joskin alkuvuonna aavistuksen Pohjois-Savoa heikompi. Alkuvuoden kehitys on ollut vielä koh-tuullisella tasolla. Varsinkin euroalueella Suomen vientimarkkinoiden kasvu on kuitenkin hidastumassa. Epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu.

Liikevaihdossa hyvä alkuvuosi
Alkuvuonna maakunnan liikevaihto kasvoi +4,9 %, koko maassa kasvua oli 3,6 %. Teollisuuden liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa +4,9 %, koko maassa kasvua oli +4,5 %. Pohjois-Savon talouskasvu on vahvasti metalliteollisuuden varassa. Metalliteollisuus kasvatti alkuvuonna liikevaihtoaan +7,0 %, koko maassa +4,7 %. Metsä- ja puutuoteteolli-suudessa kasvua oli 3,9 %, koko maassa 2,1 %. Kaupan ja matkailun liikevaihdon alkuvuoden kehitys on ollut koko maata parempaa. Alojen liikevaihto kasvoi alkuvuonna +2,9 %. Yrityspalvelujen liikevaihto kasvoi alkuvuonna +3,0 %.

Liikevaihto kasvoi kaikilla seuduilla pl. Koillis-Savo. Kuopion seudulla liikevaihto kasvoi alkuvuonna +6,4 %. Varkauden seudulla liikevaihdon vuotuiset vaihtelut sekä ylös että alas ovat olleet suuria. Vuoden 2019 alkupuoliskolla Varkauden liikevaihto nousi +3,8 %, mikä on pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Varkaudella näyttää nyt tulevan jo kolmas selkeä kasvun vuosi. Ylä-Savossa alkuvuonna 2019 liikevaihto kasvoi +3,5 %, hieman pitkän ajan keskiarvoa paremmin. Sisä-Savossa tammi-kesäkuussa 2019  liikevaihto kasvoi +2,3, hieman pitkän ajan kasvua heikommin. Koillis-Savo on nykyisin pieni tilastoalue, missä muutaman yrityksen kehitys heilauttaa lukuja ylös tai alas. Alkuvuoden 2019 tietojen perusteella tästä olisi tulossa toinen heikko vuosi.

Viennissä erittäin vahva vuosipuolisko
Alkuvuonna Pohjois-Savon vienti piristyi verrattuna vuoden takaiseen, kasvua alkuvuonna 10,6 %. Tarkastelussa tulee huomioida, että vuosi 2018 oli maltillisemman kasvun vuosi, mutta vuonna 2017 vienti kasvoi jopa 15 %. Koko maassa vienti (+5,7 %) jatkaa varsin tasaista kasvua. Vienti on ollut erittäin vahvaa Pohjois-Savon suurimmalla vien-tialalla eli metalliteollisuudessa (+18,8 %). Koko maassa kasvua oli +5,8 %. Puutuoteteollisuus piristyi alkuvuonna +3,9 % kasvuun, vuosi 2018 oli heikompi vuosi. Koko maassa alkuvuoden kasvu oli 1,3 %.

Kuopion seudulla alkuvuoden vientikehitys (+6,8 %) on ollut selvästi parempaa kuin pitkän ajan keskiarvo. Ylä-Savossa kone- ja metalliyritysten ketju on kovassa kasvussa ja sen tuotteista pääosa menee vientiin. Hyvä kasvuvire on jatkunut alkuvuonna 2019 ja vienti kasvoi +11,3 %. Varkauden seudulla viennin arvo nousi jopa +18,2 % alkuvuonna, eli tulossa olisi selkeä kasvun vuosi. Sisä-Savossa vuodet 2016-2017 olivat voimakkaan kasvun vuosia, mutta nyt kasvu on tasaantunut. Alkuvuonna vienti kasvoi 1,6 %.

Palkkasumma edelleen kasvussa
Teollisuudessa palkkasumma kasvoi alkuvuonna +4,0 %, koko maassa +2,2 %. Metalliteollisuudessa kasvua oli +6,7 %, koko maassa +3,1 %. Alkuvuoden tietojen perusteella teollisuuden palkkasummakehitys jatkaa kolmatta vuotta hyvällä tasolla. Metsä- ja puutuoteteollisuuden palkkasumma säilyi Pohjois-Savossa ja koko maassa lähes ennallaan. Kaupan palkkasumma kasvoi +3,3 % ja yrityspalvelun +4,5 %. Pohjois-Savon ja seutujen kaikkien toimialojen palkkasummaa tilastokeskus ei ole voinut toimittaa tulorekisteriin liittyvien ongelmien vuoksi. Kuopion seudun palkkasumman kasvu on ollut Pohjois-Savossa vuosien ajan parasta ja koko maata parempaa. Ylä-Savossa kasvu on ollut koko maan tasolla ja lähellä sitä Sisä-Savossa. Kasvu on ollut näitä heikompaa Varkauden ja Koillis-Savon seuduilla.

Työttömien määrä vielä laskussa
Pohjois-Savossa oli elokuun lopussa 10 188 työtöntä työnhakijaa, mikä on 750 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien määrä maakunnassa on alentunut 6,6 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pohjois-Savon työttö-myys aleni viime vuoden aikana muuta maata hitaampaan tahtiin, mutta kuluvan vuoden aikana vastaavasti työt-tömyys on kehittynyt koko maan keskiarvoa suotuisammin. Seutukunnittain tarkasteltuna työttömyys on viime vuo-den vastaavasta ajasta alentunut suhteellisesti eniten Koillis-Savossa (-16 %), Sisä-Savossa ja Varkauden seudulla työttömyys on alentunut 10 %, Ylä-Savossa 6 % ja Kuopion seudulla 5 %. Työttömyyden maltilliseen laskuun usko-taan vielä seuraavan puolen vuoden ajan.

Maakunnan nuoria, alle 25-vuotiaita oli elokuun lopussa työttömänä 1 451, mikä on 11 % vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien määrä on laskenut viimeiset kolme vuotta, pois lukien viime syksynä ollut ajanjakso, jolloin nuorten työttömien määrä ei enää juurikaan vähentynyt. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut keväästä 2016 lähtien. Pohjois-Savon työttömistä yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita oli elokuun lopussa 3 300, mikä on 7,5 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Työvoiman kysyntä on edelleen vilkasta ja uusia avoimia työpaikkoja on kuluvan vuoden aikana ilmoitettu TE-toimistoon poikkeuksellisen paljon. Lomautettujen määrä on edelleen hyvin kohtuullinen (412 lomautettua 8/2019). Perinteisesti lomautukset kohdistuvat miesvaltaisille aloille, lähes 90 % lomautetuista on miehiä. Muutamia ilmoi-tuksia yritysten tulevista yt-neuvotteluista on kuitenkin jo julkaistu.

Aluetalouskatsaus Syksy 2019

Lisätietoa:

Teemu Juntunen, aluekehityssuunnittelija

Puh: +358 44 714 2670

Email: teemu.juntunen (at) pohjois-savo.fi

Takaisin edelliselle sivulle