Ladataan…

Kevään 2019 aluetalouskatsaus on julkaistu

Pohjois-Savon kasvu tasaantunut – koko maassa kehitys vahvempaa

Talouskasvu on viime vuosina ollut vahvaa. Vuonna 2018 Pohjois-Savossa yritysten liikevaihto kasvoi 4,2 %. Koko maassa liikevaihdon kasvu oli 5,4 %.  Pohjois-Savon kannalta merkittävää on kuitenkin se, että kasvutason osalta vuonna 2018 kehitys oli niin liikevaihdossa kuin viennissä alle koko maan keskiarvon. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo on pudonnut heikoimman kolmanneksen joukkoon hyvästä kasvusta huolimatta. Pohjois-Savossa vienti kasvoi viime vuonna 3,0 %. Vuotta aikaisemmin vienti kasvoi jopa 15,7 %. Koko maan vienti on lähtenyt vetämään vahvasti, viime vuonna vienti piristyi 7,7 % kasvuun. Vuonna 2018 palkkasumman kasvu oli Pohjois-Savossa ja koko maassa noin 5 %.

Kaikilla seuduilla jäätiin koko maan liikevaihdon kasvusta. Kuopion seudulla liikevaihto kasvoi 4,8 %, Ylä-Savossa 4,6 % ja Varkaudessa 3,4 %. Koillis- ja Sisä-Savossa liikevaihto säilyi lähes ennallaan. Vuosina 2006-2018 nopeinta yritysten liikevaihdon kasvu on ollut Sisä-Savon alueella (3,7 %) ja Ylä-Savossa (3,4 %). Myös Kuopion (3,1 %) kasvu on ollut maan keskimääräistä 2,5 % vuosikasvua nopeampaa. Positiivista on Varkauden seudun piristyminen useamman heikon vuoden jälkeen, joskin pitkän ajan kasvu on vielä miinuksella (-1,0 %). Koillis-Savossa pitkän ajan kehitys on hieman plussan puolella. Liikevaihdon arvo on suurin Kuopion seudulla, noin 6,8 mrd. €. Ylä-Savossa liikevaihdon arvo on 2,7 mrd. € ja Varkauden seudulla 1,9 mrd. €.

Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla aloilla

Pohjois-Savossa teollisuus jatkoi vuonna 2015 alkanutta kasvuaan, viime vuonna kasvua oli 3,7 %. Koko maassa teollisuuden liikevaihto kasvoi voimakkaasti jo toista vuotta peräkkäin (6,1 %). Pitkän aikavälin kasvun on ollut noin prosentin luokkaa maakunnassa ja koko maassa. Maakunnan metalliteollisuudella on takanaan monta kasvun vuotta ja viime vuonna kasvua kertyi 5,0 %. Metalliteollisuuden liikevaihdon arvo oli viime vuonna noin 1,5 mrd. €, eli 11,5 % kaikkien toimialojen liikevaihdosta. Koko maan metalliteollisuudelle vuodet 2014-2016 olivat vaikeita, mutta sen jälkeen kasvu on kiihtynyt. Viime vuonna kasvua oli 5,4 %.

Elintarviketeollisuudessa liikevaihto kasvoi 5,2 %, selvästi yli pitkän ajan keskiarvon (3,0 %). Koko maassa alan liikevaihto kasvoi viime vuonna 1,6 %. Metsäteollisuuden liikevaihdossa ei tapahtunut suurta muutosta vuonna 2018. Liikevaihdon arvo kasvoi mekaanisessa puunjalostuksessa 1,9 %, mutta kahtena edellisenä vuotena kasvua oli yli 10 %. Alan liikevaihto oli noin 813 milj. €, mikä on noin 7 % koko maan liikevaihdosta. Sellussa ja kartongissa liikevaihto säilyi lähes ennallaan (-0,1 %), kun koko maassa kasvua oli 7,8 %.

Energiateknologiassa viime vuosi oli nollakasvun vuosi (+0,5 %). Vuonna 2017 liikevaihto kasvoi kuitenkin noin 10 %. Energiateknologian yritysten liikevaihdon volyymi oli 711 milj. €, huippuvuodesta 2008 ollaan jäljessä noin 165 milj. €. Koko maassa alan liikevaihto kasvoi 7,3 %.  Rakentamisessa on takana kolme vahvaa vuotta. Viime vuonna kasvua oli jopa 11,4 ja vuonna 2017 7,3 %.

Tietojenkäsittelyn kasvu oli viime vuonna 10,2 %, selvästi keskimääräistä vuosikasvua (5,2 %) parempaa.  Kaupan ala jatkaa tasaista kasvua, viime vuonna kasvua oli 2,2 %. Matkailuklusterin liikevaihto kasvoi 3,1 %. Koko maassa alan kehitys on ollut pitkällä ajalla Pohjois-Savoa parempaa. Viime vuonna liikevaihto kasvoi koko maassa 5,4 %. Matkailualan liikevaihto kaikista toimialoista on noin 2,6 %. Pitkällä aikavälillä matkailuklusterin painoarvo aluetaloudessa ei ole merkittävästi muuttunut.

Terveysklusterin kasvu oli Pohjois-Savossa heikkoa usean vuoden ajan, mutta nyt takana on kolme kasvun vuotta. Viime vuonna liikevaihto kasvoi 11,0 %. Pitkän aikavälin kasvu on 6,2 % vuodessa. Alan volyymi on kuitenkin pieni

Viennin kasvu tasaantunut

Pohjois-Savossa vienti kasvoi viime vuonna 3,0 %. Vuotta aikaisemmin vienti kasvoi jopa 15,7 %. Viennin arvo maakunnassa on reilut 2 mrd. €, eli 200 milj. € yli vuoden 2008 huipputason. Pohjois-Savon osuus koko maan viennistä on noin 1,7 %.

Koko maan vienti on lähtenyt vetämään vahvasti, se piristyi 7,7 % kasvuun.

Metalliteollisuuden vienti kasvoi viime vuonna Pohjois-Savossa 2,6 % ja koko maassa jopa 7,1 %. Pitkän ajan kasvu on Pohjois-Savossa 1,4 % ja koko maassa 0,4 %. Metalliteollisuuden viennin arvo on Pohjois-Savossa noin 760 milj. € eli 36 % koko maakunnan viennistä. Koneiden ja laitteiden osuus metalliteollisuudesta on suurin, sen kasvu oli 1,5 % ja koko maassa 8,3 %. Koko maan tasolla metalliteollisuuden vienti on piristynyt selvästi, mikä lisää tuntuvasti alueiden välistä kilpailua työvoiman saatavuudesta.

Sahatavaran vienti (-5,1 %) hiipui viime vuonna kahden lähes 20 % kasvuvuoden jälkeen. Viennin arvo vuonna 2018 oli noin 321 milj. €, mikä on 17 % maakunnan koko viennin arvosta. Koko maassa alan vienti säilyi lähes ennallaan vuonna 2018. Pohjois-Savon sellu- ja paperiteollisuudessa vienti laski vuosina 2012-2016, minkä jälkeen on ollut kaksi kasvun vuotta, joskin viime vuonna vain 0,6 %.  Pitkän ajan kasvu on -1,2 %. Muussa teollisuudessa (kemian teoll.) vuosivaihtelut ovat olleet suuria. Viime vuonna vienti kasvoi 7,2 % ja sitä edellisenä vuonna 10,2 %.

Elintarvikkeiden vienti laski tilastojen mukaan voimakkaasti. Alueen yrityksistä saatujen tietojen perusteella lasku ei olisi noin suuri. Näin ollen elintarviketeollisuuden vuoden 2018 viennin vuosimuutokseen tulee suhtautua varauksella. Koko maassa alan vienti laski -2,0 %.   Lähinnä Varkauden seudulle keskittyvän energiateknologian vienti laski -7,2 % kahden kasvuvuoden jälkeen. Alan viennin arvo on 299 milj. €. Koko maassa alan vienti on kasvanut kahtena viime vuotena, viime vuonna 14,8 %. Terveysteknologian vienti laski usean vuoden ajan, mutta on kasvanut nyt kolmena vuonna peräkkäin. Viime vuonna kasvua oli jopa 19,0 %. Alan vienti on kaksinkertaistunut reilussa 10 vuodessa, mutta volyymi on edelleen pieni.

Eniten vienti kasvoi Ylä-Savon seudulla (6,5 %) ja Kuopion seudulla (3,2 %). Varkauden seudulla vienti on myös piristynyt, kasvua viime vuonna 2,4 %.  Sisä-Savossa vienti laski -10,5 % kahden erittäin vahvan kasvuvuoden jälkeen. Seuduittain tarkasteltuna Ylä-Savo on vahvistanut asemaansa vientivetoisena seutuna, sillä se on onnistunut lähes kaksinkertaistamaan vientinsä noin 10 vuodessa.

Palkkasumma kasvoi kaikilla toimialoilla

Vuonna 2018 palkkasumman kasvu oli Pohjois-Savossa 5,3 %, selvästi pitkän ajan kasvua parempaa. Työllisyys on siis kehittynyt myönteisesti. Koko maassa palkkasumma kasvoi 4,5 %. Kuopion seudulla palkkasumma on kasvanut hieman koko maata ja muita Pohjois-Savon seutuja nopeammin pitkän aikavälin seurantajakson aikana. Viime vuonna Kuopion seudun palkkasumma nousi 5,6 %. Ylä-Savossa pitkän aikavälin kasvu on hieman koko maata parempaa, viime vuonna kasvu oli 6,2 %. Sisä-Savossa pitkän ajan kasvu (2,0 % vuodessa) on alle koko maan tason. Viime vuonna kasvua oli 2,9 %. Koillis-Savossa vuosien 2006-2018 vuosikasvu on 0,2 %, mutta viime vuonna kasvua oli jopa 4,7 %. Varkauden seudulla viime vuoden kasvu (3,8 %) on selvästi pitkän aikavälin kehitystä parempaa.

Väestökehitys jatkuu heikkona

Tammi-joulukuussa 2018 väki väheni vuoden takaisesta -1 051 asukkaalla. Vuotta aikaisemmin väki väheni -1 123. Koko Itä-Suomen tilanne on heikko. Pohjois-Savon heikentynyt väestökehitys johtuu ensi sijassa maakunnan ja sen keskuksen heikentyneestä muuttoliikkeen vetovoimasta. Kuntien välinen nettomuutto oli maakunnassa negatiivinen yli 400 henkilöllä. Ikärakenteesta johtuva väkimäärän väheneminen lisää menetyksiä. Luonnollinen väestönkasvu oli tappiollinen yli 900 henkilöllä. Pohjois-Savossa väestökehitys, väestön hyvinvointi ja yritysten talouden ja viennin kasvu kulkevat eri suuntaan. Kasvu on yrityksissä ollut myös viime vuoden puolella kovaa, mutta väki vähenee. Pohjois-Savon kannalta merkittävää on se, että etelän suurten talousalueiden vahva kehitys on lisännyt näiden alueiden työvoiman kysyntää lisäten näiden alueiden jo muutenkin vahvaa imua.

Positiivinen työllisyyskehitys jatkuu edelleen

Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistoissa vuonna 2018 keskimäärin 11 698. Vuoden takaiseen verrattuna laskua oli yli 13 prosenttia. Työttömien osuus työvoimasta on laskenut Pohjois-Savossa maaliskuusta 2016 lukien. Laskuvauhti on edelleen hyvin merkittävä. Työttömyys on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä ja vähenemä koskee sekä miesten että naisten työttömyyttä.  Pohjois-Savon työttömyys alentui vuonna 2018 muuta maata hitaampaan tahtiin.

Nuorten työttömyys on laskenut koko viime vuoden ajan ja vuoden 2018 lopussa nuoria, alle 25-vuotiaita oli työttömänä yli 10 % edellisvuotta vähemmän. Nuorten työttömyys laskee tällä hetkellä muuta työttömyyttä hitaammin. Seutukunnittain tarkasteltuna nuorten työttömyys laskee nopeimmin Kuopion seutukunnan alueella.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut keväästä 2016 lähtien ja laskuvauhti on keskimääräistä työttömyyden alenemista nopeampaa. Pohjois-Savon työttömistä yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita oli tammikuun 2019 lopussa 3 416, mikä on 15 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Pitkäaikaistyöttömyys laskee lähes kaikissa Pohjois-Savon kunnissa ja pitkäaikaistyöttömien määrä on nyt kesän 2013 tasolla. Pitkäaikaistyöttömistä lähes kolmannes on pelkän perusasteen tutkinnon varassa (32 %). 

Pohjois-Savon työllisyysaste on pitkään pysytellyt 67 %:n tuntumassa, mutta nousi vuonna 2017 68 %:iin. Työllisyysaste kohosi edelleen vuoden 2018 aikana ja oli vuoden lopussa 68,7 %. Koko maan keskiarvo oli 71,7%.

Kevään aluetalouskatsaus kokonaisuudessaan tästä…

Lisätietoja antavat:

Aluetalouden osalta

Pohjois-Savon Liitto

e-mail: teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi

puh. +358 44 7142 670

Työllisyysasioiden osalta

Pohjois-Savon ELY-keskus

e-mail jan.blomberg(at)ely-keskus.fi

puh. 0295 026 552

 

Takaisin edelliselle sivulle