Ladataan…

Ennakoinnin integraatio Pohjois-Savossa (EIPS)

Slider

 

Ennakoinnin integraatio Pohjois-Savossa (EIPS) -hanke

 

Tiivistelmä

Pohjois-Savon aluetaloudessa on ollut pitkään menossa hyvä kasvukausi, jota hieman ovat sotkeneet koronapandemia ja Ukrainan kriisi. Kaikesta huolimatta useat eri lähteet viestivät siitä, että nyt ja erityisesti tulevaisuudessa merkittäväksi kasvun esteeksi on nousemassa osaajapula. Tätä tilannetta pahentaa vielä korkea sairastavuus ja voimakas eläköityminen. Eri globaalit ja paikalliset ilmiöt vaikuttavat eri tavalla eri toimialojen työvoima- ja osaamistarpeeseen. Tärkeää on tunnistaa nämä ilmiöt ja niiden mahdolliset erilaiset vaikutukset toimialoihin.

Yksi laaja, kaikkia toimialoja läpileikkaava ilmiö on ns. Vihreä siirtymä. Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Vihreästä siirtymästä laaditaan laajempi skenaariotarkastelu Pohjois-Savon näkökulmasta.

Vaikka työvoimatarpeen määrällisessä ennakoinnissa on omat epävarmuustekijänsä, tarjoaa se kuitenkin tietyn pohjan suunnitella toimenpiteitä ja toteuttaa ne. Osaamistarvekartoitusta tehdään kansallisesti tällä hetkellä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kautta, johon on liitetty mukaan alueen omat toimenpiteet. Tässä prosessissa on kuitenkin toimiala- ja ammattialakohtaisia puutteita. Tämä oli tosin sovittua, jotta prosessi olisi paremmin hallittavissa, mutta osaamistarpeiden ennakointia on tarpeellista syventää vielä alueella.

Määrällisen ja laadullisen viitekehyksen ennakoinnille muodostaa maakuntaohjelman 2022-2025 kehittämisen kärjet. Mikäli kehittämiskärkikohtainen tarkastelu tuottaa ongelmia, pitäydytään toimialakohtaisessa tarkastelussa. Ammattiryhmistä valitaan ne, jotka ovat maakunnan kannalta relevantteja. Varsinais-Suomessa on toteutettu kärkikohtaista (klusteri) ennakointia, josta voidaan saada arvokasta tietoa tähän prosessiin meidän maakunnassamme. Hankkeen toteutuksen aikana voidaan samalla tehdä välitarkastelua siitä, miten relevantteja valitut kärjet ovat ja mitä muutoksia niissä on tapahtunut.

Virallinen hankesuunnitelma

Toimenpiteet

  • Työvoimatarpeen määrällinen ja laadullinen ennakointi
  • Vihreän siirtymän vaikutus Pohjois-Savon toimintaympäristöön
  • Maakuntaohjelman kehittämiskärkien ajantasaisuuden tarkastelu suhteessa määrittelyhetkeen (haastatteluja osana työvoimatarpeen ennakointia)
  • Ennakointiseminaarien toteuttaminen
  • JOTPA:n ennakointiprosessiin osallistuminen
  • Tiedonjakoalustan kehittäminen
  • Ennakoinnin vuosikellon laadinta (maakunnallinen ennakointikartta)
  • Toimialakorttien tarpeellisuuden määrittely (ml. rakenne ja sisältö)
  • Ennakointikoulutukset

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Timo Malkoc, timo.malkoc(at)pohjois-savo.fi, 044 714 2608

Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen, teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi, 044 714 2670